Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczymCho Pi Ciomilionowa Norwegia Przyci Ga Polak W Wysokimi Zarobkami I Poziomem Ycia, Na Idealnym Obrazie Tego Kraju Jest Rysa Barnevernet Instytucja Siej Ca Postrach, Przed Kt R Imigranci Z Europy Wschodniej Ostrzegaj Si Na Forach Internetowych Zabiera Dzieci, Rozdziela Rodziny, Pos Dza Rodzic W O Niestabilno Psychiczn , Podburza Ma Oletnich Do Zeznawania Przeciwko Bliskim.Czy Jednak Na Pewno Wszystko Jest Czarno Bia E Jaki Zwi Zek Z Barnevernet Mia Anders Breivik I Dlaczego Detektyw Rutkowski W Norweskiej Prasie Nazywany Jest Rambo Maciej Czarnecki Przedstawia Obie Strony Medalu, Zamiast Czerni I Bieli Ukazuj C Ca Gam Szaro Ci I Oddaj C G Os Norweskim Pracownikom Spo Ecznym, Rodzicom Zast Pczym, Ekspertom Przede Wszystkim Jednak S Ucha Uwa Nie I Dokumentuje Dzieje Rodzic W I Odebranych Dzieci Jego Ksi Ka To Wstrz Saj Cy Reporta O Tym, Jak Cienka Potrafi By Granica Mi Dzy Rajem A Piek Em.Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczym

Maciej Czarnecki ur 1981 dziennikarz dzia u zagranicznego Gazety Wyborczej Pisze g wnie o Europie i Afryce Publikowa reporta e w Du ym Formacie, Wysokich Obcasach i Magazynie wi tecznym Tropi losy Afrykaner w w Gruzji, w Nigrze rozmawia z mieszka cami marz cymi o emigracji do Europy, kibicowa nawr conemu gangsterowi w Danii, przepytywa zwolennik w Brexitu w Wielkiej Brytanii Pochodzi z Torunia, gdzie uko czy prawo i antropologi kulturow na Uniwersytecie Miko aja Kopernika.

✅ Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczym PDF / Epub ⚣ Author Maciej Czarnecki – E17streets4all.co.uk
 • Hardcover
 • 240 pages
 • Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczym
 • Maciej Czarnecki
 • Polish
 • 21 June 2019
 • 8380493737

10 thoughts on “Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczym

 1. says:

  Podoba o mi si bardzo, e autor nie skupi si tylko na tych sytuacjach, gdzie instytucja dzia a a bezzasadnie Opisane tutaj zosta y r wnie sytuacje, gdzie Barnevernet dzia a bez zastrze e Mamy tutaj relacje prawnik w, os b zwi zanych z systemem norweskim, z osobami zwi zanymi z Barnevernetem, a tak e rodzinami, kt rym norweska instytucja zabra a dzieci S r wnie statystyki, a tak e opisany styl ycia Norweg w, aby czytelnik mia por wnanie do tego polskiego.

 2. says:

  Da em autorowi kredyt zaufania, bo si stara i cho dawa wiar opowie ciom rodzic w, to przynajmniej pr bowa kontrowa je statystykami, z kt rych wynika o, e norweska opieka spo eczna ani nie wyr nia si specjalnie na tle innych kraj w, ani nie faworyzuje Polak w w por wnaniu z innymi grupami imigrant w czy te w por wnaniu z Norwegami I puszcza em mimo uszu lekkie przysrywki, np e polskie ma e stwo, kt re ma bardzo dobr opini o Barnevernet czyli s u bach ochrony dzieci , wygl da o Da em autorowi kredyt zaufania, bo si stara i cho dawa wiar opowie ciom rodzic w, to przynajmniej pr bowa kontrowa je statystykami, z kt rych wynika o, e norweska opieka spo eczna ani nie wyr nia si specjalnie na tle innych kraj w, ani nie faworyzuje Polak w w por wnaniu z innymi grupami imigrant w czy te w por wnaniu z Norwegami I puszcza em mimo uszu lekkie przysrywki, np e polskie ma e stwo, kt re ma bardzo dobr opini o Barnevernet czyli s u bach ochrony dzieci , wygl da o ju tak bardzo norwesko, e nie by w stanie rozpozna ich, wyczu ich polsko ci w knajpie, w kt rej si um wili Albo e pracownicy Barnevernet, z kt rymi uda o mu si porozmawia , bardzo mili, sympatyczni i rzeczowi, na ko cu rozdzia u prosz nie mia o o autoryzacj i czytelnikowi pozostaje domy la si , co oni podczas tej autoryzacji wyci li.No ale pr bowa I wysz aby z tego ca kiem zr wnowa ona ksi ka, ale autor na koniec postanowi przydzwoni z grubej rury i opisa sytuacje ekstremalne Takie, wobec kt rych czytelnik nie mo e pozosta oboj tnym I jednocze nie takie, w kt rych Barnevernet nie stan na wysoko ci zadania.No wi c nie podoba mi si takie zako czenie Nie podoba mi si szanta emocjonalny, nie podoba mi si utrudnianie racjonalnej oceny Takie zako czenie uniemo liwia dyskusj , kt rej ta ksi ka mog a by zal kiem

 3. says:

  Autor zada sobie sporo trudu, eby dotrze do wielu r de polskich i norweskich rodzic w, pracownik w socjalnych, s u b konsularnych Z ich opowie ci wy ania si smutny obraz i wcale nie jest to obraz norweskiego systemu, ale polskich rodzic w Polskich rodzic w o niskich kompetencjach kulturowych, kt rzy emigruj , nie my l c o warunkach, jakie stworz dzieciom ani ich aklimatyzacji, kt rzy nie s w stanie opanowa norweskiego, dostosowa si do miejscowych norm ani wsp pracowa z urz dem Autor zada sobie sporo trudu, eby dotrze do wielu r de polskich i norweskich rodzic w, pracownik w socjalnych, s u b konsularnych Z ich opowie ci wy ania si smutny obraz i wcale nie jest to obraz norweskiego systemu, ale polskich rodzic w Polskich rodzic w o niskich kompetencjach kulturowych, kt rzy emigruj , nie my l c o warunkach, jakie stworz dzieciom ani ich aklimatyzacji, kt rzy nie s w stanie opanowa norweskiego, dostosowa si do miejscowych norm ani wsp pracowa z urz dem Polskich rodzic w, kt rzy sami zostali w jaki spos b skrzywdzeni przez sw j kraj, bo w kraju pozbawieni s jakiegokolwiek systemowego wsparcia w rozwi zywaniu rodzinnych kryzys w, wychowaniu dzieci i zapobieganiu przemocy Polskich rodzic w, kt rzy wprawdzie przybywaj do Norwegii na europejskich paszportach, ale s przez miejscowe s u by traktowane na r wni z diasporami z Somalii i Pakistanu, bo s abo si integruj i nie kieruj racjonalnymi zasadami, ale uprzedzeniami i ploteczkami z for w internetowych Czy pa stwo norweskie jest nadopieku cze Czy mo e po prostu polskie standardy zachowania si wobec dzieci tak mocno odstaj od tych, kt rym ho duj Skandynawowie

 4. says:

  Jeden z najs abszych reporta y wydawnictwa Czarne, jakie mia em okazj czyta Chaotyczny zbi r historii o norweskiej opiece spo ecznej, kt ra czasem zachowuje si le, a czasem dobrze Tyle mniej wi cej mo na z tej lektury wynie Najciekawszym elementem tego reporta u jest zbi r fakt w i statystyk, na podstawie kt rych mo naby napisa naprawd ciekawy artyku Niestety reszta ksi ki to opowie ci podlane dziwnym sosem niech ci i uprzedzenia do skandynawskiego podej cia do opieki nad dzie mi.

 5. says:

  Ksi ka z tez , w dodatku nieciekawie napisana Niekt re historie zbyt chaotyczne, niekt re napisane jak kronika rozwlekle i nudno Autor podkre la cz sto, e chce by obiektywny, ale ju pierwsz histori podsumowuje wyra nym opowiedzeniem si przeciwko Barnevernetowi, gdzie akurat moim zdaniem post pi s usznie.

 6. says:

  To czego zabrak o mi najbardziej to informacja, e pozycja ta nie jest absolutnie reporta em, a zbiorem bardzo subiektywnych os d w autora na temat instytucji Bernavernetu klasyczna ksi ka pisana ze z g ry za o on tez , k rej w mojej opinii nie udalo si autorowi dowie Rozpatruj c pozycj pod tym k tem, musz przyzna , e temat jest bardzo ciekawy, cho pozycja pokazuje mniej sam instytucj Barnevernetu, a wi cej baga do wiadcze i r nice kulturowe, kt re przywo ze sob polscy emigra To czego zabrak o mi najbardziej to informacja, e pozycja ta nie jest absolutnie reporta em, a zbiorem bardzo subiektywnych os d w autora na temat instytucji Bernavernetu klasyczna ksi ka pisana ze z g ry za o on tez , k rej w mojej opinii nie udalo si autorowi dowie Rozpatruj c pozycj pod tym k tem, musz przyzna , e temat jest bardzo ciekawy, cho pozycja pokazuje mniej sam instytucj Barnevernetu, a wi cej baga do wiadcze i r nice kulturowe, kt re przywo ze sob polscy emigranci do Norwegii Chc oni korzysta z wszelkich bogactw tego kraju, ale wy cznie na swoich zasadach i nie daj c z siebie nic w zamian wiadomo, e my Polacy jeste my najm drzejsi i wszystko wiemy najlepiej, a ju szczeg lnie jak leczy P To co uderzy o i przerazi o mnie najbardziej w trakcie czytania, to jak bardzo du o jeszcze w Polsce jest patologii i jak trudno jest pozby sie z ych wzorc w, nabytych w dzici stwie Nie mia am poj cia jak wielu rodak w ma k opty z prawem za granic Wsp czuj bardzo rodzicom, kt rzy stracili dzieci na pewno nawet Ci je maltretuj cy na sw j popl tany spos b pewno je kochaj jednak przera aj ce jest to, e oni nawet nie rozumiej na czym polega wyrz dzana przez nich krzywda Osobi cie po przeczytaniu tej ksi ki wierz , e zdarzaj si nadinterpretacje i b dy w Bernavernecie, jednak sam instytucj uwa am za wietn , w ka dym kraju chcia abym by taka by a Jedn gwiazdk ujmuj za enuj cy spos b napisania dw ch ostatnich rozdzia w, w kt rych przedstawione s tragiczne historie dw ch kobiet rozumiem, e wydarzy y si tam 2 olbrzymie dramaty, jednak wyrywkowy, popl tany spos b pisania sprawi , e pomysla am o tych kobietach nie jako o ofiarach, ale kr taczkach i kombinatorkach Dno moim zdaniem autor osi gn szydz c z jedynych bohater w ksi ki, kt rzy si zasymilowali z Norwegami Ania i Bartek oraz pisz c, e w Norwegii standardow sytuacj by o molestowanie dzieci przez matki, gdy ich m owie wyp ywali w morze Polecam t ksi k tylko i wy cznie ze wzgl du na ciekaw tematyk

 7. says:

  Wci gaj cy, ale czuj jakie ale Czego brak.

 8. says:

  Dwie ostatnie historie niszcz emocjonalnie Zaskakujaco dobry, wywa ony reporta , kt ry ukazuje z o ono problemu i niejednoznaczo dzia a Barnevernetu oraz innych norweskich instytucji.

 9. says:

  O tym, i Norwegia jest jednym z najlepszych kraj w do ycia, powie zapewne wielu z nas I cho coroczne wska niki najbardziej rozwini tych pa stw wiata Human Development Index zdecydowanie na to wskazuj , nie da si nie zauwa y , i pa stwo niemal e idealne, posiada wiele wad oraz luk, chocia by w prawie dzia ania instytucji takiej jak Barnevernet, o kt rej traktuje ta ksi ka.Barnevernet nor et barn dziecko, et vern ochrona to instytucja publiczna dzia aj ca na terenie ca ej Norwegii O tym, i Norwegia jest jednym z najlepszych kraj w do ycia, powie zapewne wielu z nas I cho coroczne wska niki najbardziej rozwini tych pa stw wiata Human Development Index zdecydowanie na to wskazuj , nie da si nie zauwa y , i pa stwo niemal e idealne, posiada wiele wad oraz luk, chocia by w prawie dzia ania instytucji takiej jak Barnevernet, o kt rej traktuje ta ksi ka.Barnevernet nor et barn dziecko, et vern ochrona to instytucja publiczna dzia aj ca na terenie ca ej Norwegii, kt rej g wnym za o eniem oraz celem jest opieka nad dobrem dziecka Cieszy si ona niechlubn opini g wnie w r d imigrant w z Europy Wschodniej, kt rzy ostrzegaj si przed ni wzajemnie na forach internetowych e zabiera dzieci, rozdziela rodziny, pos dza rodzic w o niestabilno psychiczn lub nawet podburza dzieci do zeznawania przeciwko bliskim Kto mieszka w Norwegii i mo e to potwierdzi Jak nie lubi s siadki, to dzwoni , e uderzy a dziecko, wpada gestapo, odbiera jej dziecko, nie pytaj c nawet, co i jak Jak ka da instytucja, Barnevernet ma swoje wady, jak i zalety Problem pojawia si jednak wtedy, gdy ka da ze stron patrzy na dobro dziecka wy cznie ze swojego punktu widzenia Jak wiadomo, Norwegia postrzegana jest przez wielu jako raj na ziemi Tylko gdzie s granice tego raju Czy nar d, kt ry znajduje si w czo wce najszcz liwszych pa stw wiata, naprawd funkcjonuje doskonale i ludzie nie maj na co narzeka Maciej Czarnecki w swoim reporta u ukazuje r ne spojrzenia na instytucj Barnevernet, jak i na sam Norwegi oraz Norweg w Z jednej strony mamy zrozpaczonych rodzic w, kt rym odebrano dzieci z dla wielu z nich b ahych powod w, z drugiej strony mamy urz d, kt ry zapobiegawczo reaguje w ka dej sytuacji, gdy tylko istnieje ryzyko, i mo e dzia si co niedobrego Niestety, cho obie strony cz sto d do tego, by dziecko, jak i ca a rodzina yli w zdrowym, spokojnym otoczeniu, a najm odsi wychowankowie wyro li na odpowiedzialnych i samodzielnych cz onk w spo ecze stwa, pozostaj kwestie barier, zar wno j zykowych, jak i kulturowych Oni s od pokole chowani na zimno Tu nie ma tak, e dziadkowie mieszkaj razem z rodzicami Wszyscy s osobno Mo e dlatego nie potrafi zrozumie , jak boli zabranie dziecka Dla nich to decyzja urz dowa Autor opisuje poszczeg lne bariery, podaj c nam je praktycznie na tacy poczynaj c od niedo wiadczonych urz dnik w zaraz po studiach Wi kszo z ponad pi ciu tysi cy stu zatrudnionych w gminnych urz dach ma za sob trzyletnie studia z pracy spo ecznej lub ochrony dziecka Niekt rzy wyk adowcy twierdz , e nale a oby wyd u y nauk do pi ciu lat przez brak znajomo ci j zyka oraz niewykwalifikowanych t umaczy I na tym polega problem Przypuszczalnie, czy chcieliby my, eby kto bez do wiadczenia nas os dza Decydowa o przysz o ci rodziny i jej dobru My l , e nie Dlatego, eby pokona dziel ce nas bariery, wiedz c, i ycie b dziemy uk ada sobie w innym pa stwie, powinni my doprowadzi do maksymalnego ich skr cenia, np ucz c si j zyka Nie zapominajmy r wnie o tym, e kultura kraj w skandynawskich, jak i kultura oraz spos b wychowywania dzieci, chocia by w Polsce jest zupe nie inny Mo na s dzi , i my jako nar d podchodzimy do kwestii wychowania bardziej na luzie Norweskie pa stwo opieku cze zapewnia obywatelom i rodzinom szerok pomoc d ugie urlopy wychowawcze, hojne zasi ki, doradztwo, ale te szybko wkracza, gdy co jest nie tak Pa stwo polskie daje mniej, ale i wymaga niewiele Podczas gdy my skarcimy dziecko, krzycz c na nie za z e zachowanie, Norweg odbierze to jako sygna , i w domu mo e dzia si co niedobrego Dlatego te , cho dla wielu jest to sprzeczne z ich pogl dami powinni my dostosowa si do zasad panuj cych w danym kraju Reporta ten traktuje o pa stwie, mo na by wr cz powiedzie absurdalnym, gdzie norweski idea nieraz staje si karykatur W 2011 od Bergen po Kirkenes zabrak o mas a, bo rz d wprowadzi gigantyczne c o na ten produkt z zagranicy, a rodzimy monopolista nie nad a z produkcj Tego samego roku cz onkowie norweskich s u b specjalnych, teoretycznie wietnie przeszkoleni, niemal potopili si na pontonie, pr buj c ratowa ofiary Andersa Breivika na wyspie Ut ya To samo tyczy si Barnevernet poprzez odebranie zbuntowanej c rki matce, przenoszenia jej do kilku rodzin zast pczych, z kt rych adna nie dawa a sobie rady, wpadni cie dziewczyny w z e towarzystwo, po zakaz zbli ania si c rki do matki i w ko cu umieszczenia dziecka w szpitalu psychiatrycznym Przez bunt Kto z nas si nigdy nie buntowa Owszem, Barnevernet z pewno ci robi wiele dobrego W reporta u spotka mo emy si z wypowiedziami os b, kt re ze wsp pracy z t instytucj wynios y wiele dobrego Uwa am jednak, e zreszt jak ka dy system, nie jest on idealny Zbytnia ostro no i przesada nie zawsze id w parze z dobrem dziecka, rodziny, jak i spo ecze stwa

 10. says:

  Ciekawy reporta , wed ug mnie dobrze napisany, czyta si bardzo sprawnie.Autor nie ograniczy si do przytoczenia co wa ne, zweryfikowanych historii poszczeg lnych rodzin, ale zebra dane og lne dotycz ce Norwegii, kultury, i samego urz du Wida , e mia pomys na ksi k i ca a konstrukcja jest przemy lana.Zdarzaj si zabawne zdania , gdy autor podkre la, jak to w Polsce ka dy Polak zatrzyma si na czerwonym w Polsce pieszy b dzie czeka pos usznie , a Norwegowie przejd , gdy nic nie Ciekawy reporta , wed ug mnie dobrze napisany, czyta si bardzo sprawnie.Autor nie ograniczy si do przytoczenia co wa ne, zweryfikowanych historii poszczeg lnych rodzin, ale zebra dane og lne dotycz ce Norwegii, kultury, i samego urz du Wida , e mia pomys na ksi k i ca a konstrukcja jest przemy lana.Zdarzaj si zabawne zdania , gdy autor podkre la, jak to w Polsce ka dy Polak zatrzyma si na czerwonym w Polsce pieszy b dzie czeka pos usznie , a Norwegowie przejd , gdy nic nie jedzie, bo s nauczeni, e liczy si sprawiedliwo a nie przepis no i moje ulubione mia y k do interes w Jeszcze w Polsce odsiedzia trzy lata za przest pstwa gospodarcze Wydawnictwo powinno zwolni korektoradawno nie widzia am w wersji drukowanej wzi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *