La sans pareille - ljubavni roman sa dodacimaMilisav Savi Nas Vodi Kroz Dubinske Rukavce Neobi Ne Ljubavne Pri E Koja Se De Ava Tokom Jednog Misti Nog Prole Nog Putovanja Toskanom, A Ustvari U Pozadini Jugoslovenskih Ratova Devedesetih Znaju I Da Jedino Izmi Ljeni Svet Poseduje Neki Smisao , Savi Nam Polagano Rasvetljava Tajanstvena Mesta Svoje Junakinje, Neuporedive I A Ave, I Junaka, Vi Estruko Preru Enog, Poput Samog Pisca Njegov Junak, Mladi Slikar Hasan, Izbeglica Iz Beograda, Koji Poput Kazanove U Svakoj Eni Vidi Jednu, Au Jednoj Sve , U Firenci Po Etkom Devedesetih Do Ivljava Sudbinsku Ljubav, A Ve Krajem Devedesetih, Prinudno Mobilisan, Nestaje Tokom Rata Na Kosovu, Pod Budnim Okom Trgovaca Organima Poput Nekog Dana Njeg Srpskog Dekamerona, Vi Enog Kroz Pri E, Snove, Pisma, Eseje, Komentare, Fusnote I Druge Bele Ke Uokvirene Brojem Deset, Savi Ev Roman Je Ispisan U Razli Itim Pripoveda Kim Registrima, Kao Slagalica Fikcije I Fakata, Literarnog Do Ivljaja I Istorijskog Mapiranja Privida Sveta, Kao Dubinska Pri A O Na Em, Upravo Minulom Vremenu Misteriji Ljubavi I Misteriji Putovanja, Propu Tenoj Kroz Prizmu Umetnosti Renesansnog Oveka Suprotstavljen Je Kontekst Na E Surove Istorije U Kojoj Se De Avaju Bespotrebni Ratovi I Nu Na Izbegli Tva.La sans pareille - ljubavni roman sa dodacima

Ro en je 15 aprila 1945 u Vlasovu kraj Ra ke Gimnaziju je zavr io u Novom Pazaru, a studije jugoslovenske i svetske knji evnosti na Filolo kom fakultetu u Beogradu Na istom fakultetu magistrirao je s temom Memoarska proza o prvom srpskom ustanku , a potom i doktorirao s temom Memoarsko dnevni ka proza o srpsko turskim ratovima 1876 1878.Bio je urednik Studenta 1968 70 i Mladosti 1970

[[ Epub ]] ❥ La sans pareille - ljubavni roman sa dodacima Author Milisav Savić – E17streets4all.co.uk
  • Hardcover
  • 264 pages
  • La sans pareille - ljubavni roman sa dodacima
  • Milisav Savić
  • Serbian
  • 14 July 2019

13 thoughts on “La sans pareille - ljubavni roman sa dodacima

  1. says:

    Beskona no pretenciozno, bespotrebno komplikovano, seksualno neuspe no i neukusno ispisano tivo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *