Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde - Kendi Sesinden ŞiirlerBedri Rahmi Ey Bo Lu Nun Haf Zalarda Yer Etmi Iirlerini, Airin Kendi Sesinden Okudu U Makara Bant Kay Tlar Ndan Yararlanarak Haz Rlanan Bir Cd Yle Okurlara Sunuyoruz Mart Y L Nda Bedri Rahmi Nin Kendi Abas Yla Haz Rlanan Bu Makara Bantta Yer Alan Y Z N Zerinde Iirden, Bedri Rahmi Nin Airlik Yolculu Unda Kat Etti I Mesafelere Tan Kl K Eden, Farkl D Nemlerini Yans Tan K Rk Rne I, Ak L Adl Iirinin Ilk Dizesinin Ismi Alt Nda Toplad K Okuyu Taki Farkl L Klar DolKarabak R Dol B T N Iirleri, T Rkiye Bankas K Lt R Yay Nlar , Ekim , Bas M Adl Kitab Nda Aktar Lan Iirlerin Zerinde Dipnotlarla BelirtildiBu Al Mayla K Rk Alt Y L Sonra Bedri Rahmi Nin Dile Ini Yerine Getiriyor Ve Sesini Okurlar Na DuyuruyoruzSeni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde - Kendi Sesinden Şiirler

Trabzon un G rele il esinde bug n Giresun iline ba l , 1911 y l nda do du Be ocuklu ailenin ikinci erkek ocu uydu Kaymakam olan babas Rahmi Bey in g revi gere i nce P narba ard ndan Havza ya ta nd lar Havza da ilk otomobili g rd , benzin kokusunu duydu.1920 y l nda, ailece K tahya ya g t ler.K tahya n n d man i galine u ramas tehlikesi ba g sterince 1921 y l nda, babas nce ailesini Ankara ya g nderdi Bir ay sonra da kendisi gitti.1924 1925 y llar aras nda Artvin de bulundular 1925 y l nda, babas Trabzon milletvekili oldu Ailece Trabzon a geri d nd ler Trabzon Lisesi ne kaydoldu 1927 y l nda Zeki Kocamemi Trabzon Lisesi ne resim retmeni olarak atand Bu d nemden sonra, Bedri Rahmi de resim a k ba lad Fransa da e itim g ren a abeyi ile mektupla malar karde aile mektupla mas n ba latt 1929 y l nda, stanbul G zel Sanatlar Akademisi, Resim B l m ne girdi Nazmi G ran ve brahim all n n rencisi oldu.1931 y l nda, diplomas n almadan Paris e gitti Dijon ve Lyon da Frans zca dilini renmek zere al t Bu arada Gauguin ve El Greco gibi be endi i ustalar n resimlerini bulunduklar m zelerden kopya etti Van Gogh, Gauguin, Cezanne onu mesle ine ba l yan ustalar oldu 1932 y l nda, Paris te bir ay kadar Andr Lhote At lyesi nde al t lerde ya am n birle tirece i Ernestine Letoni ile tan t 1933 y l nda, Londra ya gitti Y l sonunda T rkiye ye geri d nd 1934 y l nda, yeni Adam da ressam olarak al maya ba lad.Akademi Diploma yar mas nda Yol n aat konulu resmi ile nc oldu 27 Aral k 1934 tarihinde 30 resim ile D Grubu Sergisi ne kat ld 1 Ocak 1935 tarihinde, ilk ki isel sergisi B kre te Hasefler Galeri sinde Ernestine Letoni taraf ndan a ld 1936 y l nda Eren ad n verdi i Ernestine Letoni ile evlendi Tekel Genel M d rl nde i e girdi Vitrin d zenleyici olarak g reve ba lad Sipahi Oca sigaras n n kapa ndaki Ko an M zrakl Atlar fig r n tasarlad G zel Sanatlar Akademisi nin 1936 y l nda diploma yar mas nda Hamam adl al mas ile birinci oldu.Sovyetler Birli i ne g t r len T rk Resim ve Heykel Sergisi ne resim ile kat ld 1937 y l nda, akademide Leopold Levy in asistan oldu Nazmi Ziya G ran zerine bir inceleme kitab haz rl na giri ti CHP Yurt Gezisi program kapsam nda Eyl l 1938 de Edirne ye gitti.1 Kas m 1938 tarihinde kan Ses dergisi yazarlar aras nda yer ald 31 Ekim 1939 tarihinde Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisinde Fig r adl yap t ile nc l Arif Kaptan ile payla t 9 Kas m 1939 tarihinde, askerlik g revini yapmak zere yedek subay okuluna al nd Ayn y l ileride babas n ve annesini l ms zl e g t recek al malar yapacak olan o lu Mehmet Hamdi Ey bo lu d nyaya geldi.1941 y l nda askerlik g revini tamamlad lk iir kitab Yaradana Mektuplar yay nland 1942 y l nda, CHP nin yurti i gezileri program i inde bu kez orum a gitti 31 Ekim 1942 tarihinde, a lan D rd nc Devlet Resim ve Heykel Sergisi nde ikincilik d l n kazand 1943 y l nda, Ortak y Lido Y zme Havuzu i in ilk duvar resimlerini ger ekle tirdi 1945 1947 y llar aras nda Mari nin Portresi , Alis I , Alis II gibi nemli portre dizisini olu turdu 1946 y l nda, Ankara B y k Tiyatro nun operan n giri indeki kap lar n st ne ikinci duvar al mas n yapt K z ka rma konulu bir fresk 1946 y l Kas m ay nda UNESCO nun Paris te d zenledi i uluslararas sergiye g nderilen resimleri ilgi ekti 1947 y l nda, gen sanat lardan olu an 10 lar Grubu nun kurulmas na nc l k etti 1948 A ustos ay nda ikinci iir kitab Karadut yay mland.1950 y l nda, Ankara Dil Tarih ve Co rafya Fak ltesi nde 150 resimden olu an Retrospektif sergisi d zenledi Birka ayl na Paris e gitti Paris te , nsan M zesi nden ok etkilendi G zel yararl olmal d r d ncesinden hareketle Yazmac l k gelene ine yeni bir yorum getirdi 1950 y l nda, Kariye Camii d zenlemesini yapt Bizans mozaikleriyle ilgilenmeye ba lad 1951 y l nda

[PDF] ↠ Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde - Kendi Sesinden Şiirler Author Bedri Rahmi Eyuboğlu – E17streets4all.co.uk
 • Hardcover
 • 86 pages
 • Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde - Kendi Sesinden Şiirler
 • Bedri Rahmi Eyuboğlu
 • Turkish
 • 15 March 2019

10 thoughts on “Seni Düşünürken Bir Çakıltaşı Isınır İçimde - Kendi Sesinden Şiirler

 1. says:

  M kemmel iirler yine Yaln z ben burada T rkiye Bankas K lt r Yay nlar n ve Ey bo lu Vakf n bir Bedri Rahmi Eyubo lu hayran olarak ele tirmek istiyorum Daha nceleri de duymu tum Bedri Rahmi yi, baz iirlerini okumu tum, fakat kendisini etrafl ca tan maya ba lamam Ankara CerModern deki Bedri Rahmi Retrospektif sergisinden sonra sahaflarda kitaplar n toplay p okumamla ba lad Bedri Rahmi Eyubo lu, Sabahttin Eyubo lu, Mualla Eyubo lu, Cumhuriyet in kurulu u ve zorlu y llar , Naz m M kemmel iirler yine Yaln z ben burada T rkiye Bankas K lt r Yay nlar n ve Ey bo lu Vakf n bir Bedri Rahmi Eyubo lu hayran olarak ele tirmek istiyorum Daha nceleri de duymu tum Bedri Rahmi yi, baz iirlerini okumu tum, fakat kendisini etrafl ca tan maya ba lamam Ankara CerModern deki Bedri Rahmi Retrospektif sergisinden sonra sahaflarda kitaplar n toplay p okumamla ba lad Bedri Rahmi Eyubo lu, Sabahttin Eyubo lu, Mualla Eyubo lu, Cumhuriyet in kurulu u ve zorlu y llar , Naz m Hikmetler, Abidin Dinolar, Orhan Veliler, An lar, K y Enstit leri, Bedri Rahmi nin sanat zerine yaz lar vs Bunlar iir kitaplar nda yok.Ne Bankas K lt r Yay nlar n n web sayfas nda ne de ba ka kitap larda Bedri Rahmi nin iir kitaplar haricinde yay nlanan di er kitaplar n bulmak m mk n de il Birka kez Facebook hesab ndan Eyubo lu Vakf na ve Bankas Klt r Yay nlar na yazmama ra men lgileniyoruz dan te bir cevap alamad m Neden yay nlar n n durdu u ile ilgili de hi bir fikrim yok Anlayam yorum Yani Bedri Rahmi yi sadece iirlerinden tan yabilece imizi d nm yorum ve bu kadar k ymetli yaz lar olan bir insan nda tarihte kaybolup gitmesine g nl m el vermiyor Ben elimden geldi ince t m kitaplar n sahaflardan toplad m Bir an nce telif haklar n kim elinde tutuyorsa bu kitaplar n tekrar bas l p, tan t l p, bu halka sunmas n talep ediyorum Yoksa bu kadar g zel bir de er kaybolup gidecek Son olarak Bedri Rahmi okuyucular ndan da benzer talepleri zaman zaman bu kurumlara iletmelerini dilerim yi okumalar

 2. says:

  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *