Din ve Cinsellik[Read] ➲ Din ve Cinsellik By Turan Dursun – E17streets4all.co.uk Hayat n , inand dini bilmeyen bir topluma dininin ger e ini retmeye adayan Turan Dursun bu kitaptadinlerin cinselli e bak n ele al yor tabular sorguluyor Tevrat ve Kur an metinlerinden hareketle Kad n Hayat n , inand dini bilmeyen bir topluma dininin ger e ini retmeye adayan Turan Dursun bu kitaptadinlerin cinselli e bak n ele al yor tabular sorguluyor Tevrat ve Kur an metinlerinden hareketle Kad Din ve ePUB Æ n erkek ili kilerini inceleyen Din ve Cinsellik ten baz konu ba l klar lk ift lk Cinayet ve Kad nTufan ve Yeniden remeTevrat n Buyru u ve Homoseks ellikYasak A k ve Yasak Cinsel Birle meZina, Fuhu , Hayvanlarla Cinsel li ki eytans lk Di i nsan Pandora.Din ve Cinsellik

Turan Dursun , ark la, Sivas Province September , Istanbul was a Turkish Islamic scholar and a writer His work heavily criticizes Islam and its foundersHe first worked as a religious officer before Din ve ePUB Æ becoming an atheist during his study of the history of monotheistic religions Dursun wrote a number of books about religion, which included interpretations of Islamic texts He was an open critic of religion and was frequently threatened by fundamentalistsHe was eventually assassinated on September , , outside his home in Istanbul After this event, his books sold tens of thousands of copies in Turkey.

Din ve Cinsellik PDF/EPUB ↠ Din ve ePUB Æ
 • Paperback
 • 160 pages
 • Din ve Cinsellik
 • Turan Dursun
 • Turkish
 • 09 March 2019
 • 9753438827 Edition Language Turkish Other Editions 1

10 thoughts on “Din ve Cinsellik

 1. says:

  Kutsal kitaplardaki cinsel konular ya da ola an kad n erkek ili kilerini ele alarak tatl tatl ilerliyordu Hatta baz yerlerde bu konuda di er kutsal kitaplar a.k.a Kuran ne diyor, onlara da gelece im gibisinden notlar da vard Ama sonra bir bakt m kitap bitmi , son s z yazan arkada Atat rk l k anlat yor, Turan Dursun la arkada l klar n , onu ne kadar zledi inden bahsediyor Bu nas l kurgu, bu nas l i erik, kald m b yle Halbuki ilgi ekici, d nd r c noktalar da vard.

 2. says:

  Dinsel sanr lar n k keninde yatan cinsel sanc lar n psikopatolojisini g zler n ne sermeyi hayat ile demi ti Turan Dursun

 3. says:

  Kolay okunabilen bir kitap Din ve cinsellik ad alt nda nerdeyse sadece Tevrat tan b l mler al n p yaz lm BaZ b l mler di er kutsal kitaplarda veya S merler in Yaz tlar nda ge ti i s ylenmi , bu durumun a rma oldu u irdelenmi Ancak ayn olaylar n farkl peygamberler taraf ndan toplumlara bildirebilece i ihtimali zerinde hi durulmam.

 4. says:

  Ana erkil d nemden, ata erkil d neme ge i te kad n n yeri ok g zel irdelenmi Tevrat Kur an Kerim ve mitolojik hikayelerle desteklenerek g zel bir bilimsel al ma olmu stelik yararland di er kitaplar da dipnot olarak belirtilmi Hepsi harika kaynaklar.

 5. says:

  Bu kitaptan yapt m al nt lar i in birka takip i kaybettim ama olsun, Ger ek slam bu de il d ncesinde olan insanlarla takiple memek her zaman daha iyidir zaten nk ne kadar g rmek istemeseler de ger ek slam bu Din bu.Kitap iki b l me ayr lm , ilk b l mde Turan Dursun un, Tevrat ve Kur an a rl kl olmak zere cinselli in ve seksin ge ti i ayetler ve hadisleri anlat n okuyoruz Bu k s mda kar la t rma yap l rm gibi bir anlat m var ama genele bakt m zda Tevrat ta ge en rne in Bu kitaptan yapt m al nt lar i in birka takip i kaybettim ama olsun, Ger ek slam bu de il d ncesinde olan insanlarla takiple memek her zaman daha iyidir zaten nk ne kadar g rmek istemeseler de ger ek slam bu Din bu.Kitap iki b l me ayr lm , ilk b l mde Turan Dursun un, Tevrat ve Kur an a rl kl olmak zere cinselli in ve seksin ge ti i ayetler ve hadisleri anlat n okuyoruz Bu k s mda kar la t rma yap l rm gibi bir anlat m var ama genele bakt m zda Tevrat ta ge en rne in devam nda Kur an a nas l yans d n g stermi , yani kar la t rma yapm sa bile bu ba lamda yapm Mesela Habil ve Kabil hikayesini Tevrat a g re anlatm , bu iki ismin Kur an da ge medi ini s yleyip b rakmam Neden ge medi ine dair a klamalar getirmi Veya Tevrat ta farkl Kur an da farkl anlat lan hikayelerin neden farkl olduklar n anlatm , yani hikayeleri anlat p atlamam , gerekli a klamalar yapm Bahsedilen rneklerin S mer, Asur, Babil k kenlerini anlatm , Yunan ve Roma ya de inmi , mesela Pandora efsanesini Azra Erhat n yorumuyla aktarm bize Bu a dan ok dolu bir kitap, aramad n z eyleri bile bulabiliyorsunuz kinci b l m ise Turan Dursun un yak n arkada G rb z T fek i nin a z ndan yaz lm , bu iki yak n arkada n y llar boyunca aralar nda ge en konu malar baz al narak bir sentez olu turulmu ve e itli ba l klar alt nda incelenmi Bu ba l klar ilk b l mdeki gibi din a rl kl de il de daha ok tarih ve siyaset politika odakl Yeri gelmi Atat rk n din hakk ndaki d nceleri al nt lanm , yeri gelmi dinin T rk toplumlar ndaki yeri Cumhuriyet ncesi ve sonras eklinde incelenmi Bu k s m daha yoruma dayal , dini do rularla ilgilenmiyor diyebilece imiz bir k s md S k c de ildi ama bu kitapta ok da yeri yoktu, kitab n ba l na yak m yordu Kitab sadece ilk k sm i in bile okuman z neririm, okumas keyifli ve d nd ren bir kitapt Yeni birka ey renmekle birlikte zaten bildi im eylerin zerine d nmemi sa lad , bu kitapla dini bir kez daha sorgulama f rsat buldum diyebilirim Okumadan nce al nt lar ma bak p kitapta neyle kar la aca n za dair bir fikir edinebilirsiniz Okuyacaklara imdiden keyifli okumalar Beni 1000kitap hesab mdan takip etmeyi unutmay n

 6. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Kitap eksik kalm gibi g z k yor.

 7. says:

  Kad n ve Erkek in yarat l , cinsellik e cinsellik vb kavramlar , kutsal kitaplarda kad n n yeri gibi konularda tevrat, incil ve kurandan al nt lar yap larak faydal bilgiler verilmi Kutsal kitaplar ile ilgili ara t rma yap yorsan z genel k lt r i in okunas bir kitap Yazar n di er kitaplar nda islama bak a s ndan dolay ele tirildi ini g rm t m Di er kitaplar n okumad m ama bu kitab nda islama bir ele tirisini g remedim Kurandan ziyade Tevrat ve incilden al nt lar yaparak konuyu inc Kad n ve Erkek in yarat l , cinsellik e cinsellik vb kavramlar , kutsal kitaplarda kad n n yeri gibi konularda tevrat, incil ve kurandan al nt lar yap larak faydal bilgiler verilmi Kutsal kitaplar ile ilgili ara t rma yap yorsan z genel k lt r i in okunas bir kitap Yazar n di er kitaplar nda islama bak a s ndan dolay ele tirildi ini g rm t m Di er kitaplar n okumad m ama bu kitab nda islama bir ele tirisini g remedim Kurandan ziyade Tevrat ve incilden al nt lar yaparak konuyu inceledi inden nyarg lar bir kenara b rak p genel k lt r ama l okunabilece ini d n yorum

 8. says:

  Faydas z ve yetersiz bir kitap Okunmamas daha iyi olur, tavsiye etmiyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *