Domovinski rat u stripu❮Reading❯ ➽ Domovinski rat u stripu Author Nenad Barinić – E17streets4all.co.uk Domovinski rat kao najva nije razdoblje novije hrvatske povijesti svakako zaslu uje biti zabilje en i u posebnoj narativno likovnoj formi kao to je strip Upravo zahvaljuju i hrvatskim braniteljima, sj Domovinski rat kao najva nije razdoblje novije hrvatske povijesti svakako zaslu uje biti zabilje en i u posebnoj narativno likovnoj formi kao to je strip Upravo zahvaljuju i hrvatskim braniteljima, sjajnim vojnim operaci jama i anga iranju cijelog dru tva u obrani domovine, Hrvatska je izborila slobodu, demokraciju i me unarodno priznanje Iako je Domovinski rat Kindle - Domovinski rat, juna ko razdoblje na e povijesti, po prirodi stvari inspirativan i za medij kakav je strip, moramo kon statirati da su stripovi na temu Domovinskog rata relativno rijetki Za razliku od vremena antifa isti ke borbe iz II svjetskog rata, koje je ostalo ovjekovje eno u brojnim remek djelima stripa, Domovinski rat jo eka pravi odjek u stripu Stoga je ova zbirka stripova s temom Domovinskog rata posebno je va na, jer svojom kvalitetom mo e biti va an poticaj autorima Knjiga koja je pred vama predstavlja javnosti stripove nastale za vrijeme Domovinskog rata, ali i nakon njega Svakako, strip je kao popularna forma izvrstan medij za pribli avanje, posebno mladoj gen eraciji, doga aja iz rata i pozitivnih vrijednosti koje su se afirmirale u Domovin skom ratu Svojom kreativno u autori stripa mogu u velikoj mjeri u initi da istina o herojima i rtvama, o juna tvu i plemenitosti, o borbi za slobodu i demokrac iju bude naj ire dostupna Popularnost stripa na in je da se mnogim generaci jama poka e veli ina Domovinskog rata, izrazi priznanje, po tovanje i zahvalnost braniteljima i svim stradalnicima rata Upravo je zato posebno dobrodo ao javni natje aj za nove stripove na temu Domovinskog rata koji eli izbje i stereotip ni superherojski akcijski pristup temi i inzistirati na pravim ivotnim pri ama estitam svim autorima stripova iz ove knjige, a publici elim sve zadovoljstvo koje mo e pru iti deveta umjetnostPredsjednik Republike Hrvatske, profdr sc Ivo Josipovi.Domovinski rat u stripu

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Domovinski rat u stripu book, this is one of the most wanted Nenad Barinić author readers around the world.

Domovinski rat u stripu Epub Ò Domovinski rat Kindle
  If you re looking for a CBR and CBZ reader rat jo eka pravi odjek u stripu Stoga je ova zbirka stripova s temom Domovinskog rata posebno je va na, jer svojom kvalitetom mo e biti va an poticaj autorima Knjiga koja je pred vama predstavlja javnosti stripove nastale za vrijeme Domovinskog rata, ali i nakon njega Svakako, strip je kao popularna forma izvrstan medij za pribli avanje, posebno mladoj gen eraciji, doga aja iz rata i pozitivnih vrijednosti koje su se afirmirale u Domovin skom ratu Svojom kreativno u autori stripa mogu u velikoj mjeri u initi da istina o herojima i rtvama, o juna tvu i plemenitosti, o borbi za slobodu i demokrac iju bude naj ire dostupna Popularnost stripa na in je da se mnogim generaci jama poka e veli ina Domovinskog rata, izrazi priznanje, po tovanje i zahvalnost braniteljima i svim stradalnicima rata Upravo je zato posebno dobrodo ao javni natje aj za nove stripove na temu Domovinskog rata koji eli izbje i stereotip ni superherojski akcijski pristup temi i inzistirati na pravim ivotnim pri ama estitam svim autorima stripova iz ove knjige, a publici elim sve zadovoljstvo koje mo e pru iti deveta umjetnostPredsjednik Republike Hrvatske, profdr sc Ivo Josipovi."/>
 • Hardcover
 • 135 pages
 • Domovinski rat u stripu
 • Nenad Barinić
 • Croatian
 • 09 May 2019

10 thoughts on “Domovinski rat u stripu

 1. says:

  Zanimljiva kolekcija o domovinskom ratu Neki iz vremena rata, neki sa natje aja stripforuma na temu rata Ima tu svega i humora i akcije i drame i propagande i istine i ma te Me u stripovima koji mi nisu od prije poznati isti e se Bul i Bal, ma tovito preklapanje Sf, ma te, rata i drame Ono to knjizi fali je dio sa esejima na temu, sje anjima autora, popis djela i autora koji nisu tu zastupljeni i sli no.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *