Valhala❮EPUB❯ ❁ Valhala ✼ Author František Novotný – E17streets4all.co.uk Jeden z nejz sadn j ch text esk fantastiky kone n vych z v jedin m svazku Velkolep s ga Franti ka Novotn ho fascinuj c m zp sobem propojuje sv t d vn seversk mytologie s re liemi obou sv tov ch v lek Jeden z nejz sadn j ch text esk fantastiky kone n vych z v jedin m svazku Velkolep s ga Franti ka Novotn hofascinuj c m zp sobem propojuje sv t d vn seversk mytologie s re liemi obou sv tov ch v lek minul ho stolet P vodn parodicky zam len text se v pr b hu jednoho desetilet prom nil v komplexn trilogii, kter nadchla ten e i kritiky jak svou pro esk autory neobvyklou epi nost tak i strhuj c mi ak n mi d jov mi zvraty, stejn jako hloubkou vhledu do mo n ch esk ch d jin Dnes ji ikonick souboje v ceplo n ch letadel s draky, temn nacistick magie, dobrodru stv v Praze pov en na hlavn m sto c sa stv a des tky postmodern ch odkaz na sv tovou literaturu i skute n osoby a ud losti jsou proto zp t v luxusn m vyd n , ve kter m si budete moci vychutnat tento v jime n a v jime n dob e napsan p b hRovnov ha v n v lky boh ve Valhale je naru ena p chodem nordick ch pilot padl ch na z padn front rokudin douf s jejich pomoc z skat p evahu nad S rtov mi ok dlen mi draky, d ky nim byl doposud p n M spellu vl dcem vzduchu Proto se sest elen st hac letoun Albatros poru ka Arnima ryt e von Gallwitz nez t k zemi, ale je dinovou dcerou valk rou Reginleif p enesen i s pilotem do z sv t Av ak ani druh strana nepohrd pomoc zvenku a v S rtov arm d se objevuj miliony n meck ch voj k padl ch na front ch druh sv tov v lky A ambice jejich v dc nejsou men , ne jak je zn me z u ebnic na eho d jepisuV intrik ch soupe c ch stran je obt n se dobrat jistoty, kdo je str jce a kdo jen n stroj v ciz ch ruk ch, zda sv tov v lky byly p inou p evratn ch zm n nebo jen prost edky v dalekos hl ch pl nech gigantick hry boh , d mon , zasv cenc esoterick ch nauk z tajn l e Thule a lid posedl ch touhou po moci To, co za alo ve Valhale, pokra uje na Zemi, kde vl dne ern d v t zn ch nacistick ch nekromant , jejich hlavn snahou je nedopustit, aby se sv t vr til do doby p ed jejich p chodem zabr nit, aby bludn v tev asu, na ni sv t odklonil osudem p edur en Dve n k, odpadla a zanikla v Monument ln s ga Franti ka Novotn ho rozv j p ed ten em mo n budoucnosti a minulosti na eho sv ta a hlavn esk ch zem a esk ho n rodaV lka, kterou kniha za n , vypukla pr v p ed sto lety a byla ur uj c pro novodob d jiny z padn civilizace Autor n m prost ednictv m sv ho alter ega Franze Karst Nowotnyho d nahl dnout do n kolika variant mo n ho esk ho osudu, s jeho hrdiny m ete pro t jak esk sen, tak nejhor no n m ry na eho n roda Jeho osudy t slou autorovi, aby mohl vyn st soud nad cel m kr tk m dvac t m stolet m, prvn sv tovou v lkou po naje a rozpadem SSSR kon e, nad onou bludnou v tv asu , do n sv t p ivedla existence dvou obludn ch totalitn ch re im v komunistick m Rusku a nacistick m N mecku.Valhala

SF author, mainframe computer engineer, yachtsman, translator, author of books on naval history.

Valhala PDF/EPUB ò Hardcover
  Valhala PDF/EPUB ò Hardcover mi ak n mi d jov mi zvraty, stejn jako hloubkou vhledu do mo n ch esk ch d jin Dnes ji ikonick souboje v ceplo n ch letadel s draky, temn nacistick magie, dobrodru stv v Praze pov en na hlavn m sto c sa stv a des tky postmodern ch odkaz na sv tovou literaturu i skute n osoby a ud losti jsou proto zp t v luxusn m vyd n , ve kter m si budete moci vychutnat tento v jime n a v jime n dob e napsan p b hRovnov ha v n v lky boh ve Valhale je naru ena p chodem nordick ch pilot padl ch na z padn front rokudin douf s jejich pomoc z skat p evahu nad S rtov mi ok dlen mi draky, d ky nim byl doposud p n M spellu vl dcem vzduchu Proto se sest elen st hac letoun Albatros poru ka Arnima ryt e von Gallwitz nez t k zemi, ale je dinovou dcerou valk rou Reginleif p enesen i s pilotem do z sv t Av ak ani druh strana nepohrd pomoc zvenku a v S rtov arm d se objevuj miliony n meck ch voj k padl ch na front ch druh sv tov v lky A ambice jejich v dc nejsou men , ne jak je zn me z u ebnic na eho d jepisuV intrik ch soupe c ch stran je obt n se dobrat jistoty, kdo je str jce a kdo jen n stroj v ciz ch ruk ch, zda sv tov v lky byly p inou p evratn ch zm n nebo jen prost edky v dalekos hl ch pl nech gigantick hry boh , d mon , zasv cenc esoterick ch nauk z tajn l e Thule a lid posedl ch touhou po moci To, co za alo ve Valhale, pokra uje na Zemi, kde vl dne ern d v t zn ch nacistick ch nekromant , jejich hlavn snahou je nedopustit, aby se sv t vr til do doby p ed jejich p chodem zabr nit, aby bludn v tev asu, na ni sv t odklonil osudem p edur en Dve n k, odpadla a zanikla v Monument ln s ga Franti ka Novotn ho rozv j p ed ten em mo n budoucnosti a minulosti na eho sv ta a hlavn esk ch zem a esk ho n rodaV lka, kterou kniha za n , vypukla pr v p ed sto lety a byla ur uj c pro novodob d jiny z padn civilizace Autor n m prost ednictv m sv ho alter ega Franze Karst Nowotnyho d nahl dnout do n kolika variant mo n ho esk ho osudu, s jeho hrdiny m ete pro t jak esk sen, tak nejhor no n m ry na eho n roda Jeho osudy t slou autorovi, aby mohl vyn st soud nad cel m kr tk m dvac t m stolet m, prvn sv tovou v lkou po naje a rozpadem SSSR kon e, nad onou bludnou v tv asu , do n sv t p ivedla existence dvou obludn ch totalitn ch re im v komunistick m Rusku a nacistick m N mecku."/>
 • Hardcover
 • 1096 pages
 • Valhala
 • František Novotný
 • Czech
 • 12 March 2019

10 thoughts on “Valhala

 1. says:

  Pro se cht l Schwertmann ob tovat Dve n kovi, kdy mu za z dy st li Eckardt s Lutzem A kam e to zmizel Odin Ot zek by bylo nespo et D le it je, e Novotn um ps t a nejl pe mu to jde od boku, jako ka d mu spr vn mu pistoln kovi Prvn kniha, sycen sexem, mladick m heroismem a nerozv nost t ch nejmoud ej ch, tedy t matikou nru vlastn nam chanou na hran parodie, jak se lov k do te na p ebalu, budi m m d kazem Dala vzniknout asn mu sv tu koda snahy jej rozuzlov vat, a to nejen Pro se cht l Schwertmann ob tovat Dve n kovi, kdy mu za z dy st li Eckardt s Lutzem A kam e to zmizel Odin Ot zek by bylo nespo et D le it je, e Novotn um ps t a nejl pe mu to jde od boku, jako ka d mu spr vn mu pistoln kovi Prvn kniha, sycen sexem, mladick m heroismem a nerozv nost t ch nejmoud ej ch, tedy t matikou nru vlastn nam chanou na hran parodie, jak se lov k do te na p ebalu, budi m m d kazem Dala vzniknout asn mu sv tu koda snahy jej rozuzlov vat, a to nejen na stran autora, ale i na stran ten ov

 2. says:

  Ambici zn trilogie o nacistech, kte za pomoci seversk ch boh a magie vyhr li v lku a posledn ch zbytc ch odboje, kter se sna pochopit, co se vlastn stalo a jak situaci zvr tit Tahle alternativn a del verze Dickova Mu e z vysok ho z mku znut Kryptonomikonem je rozhodn dob e napsan a nap nav Jen mi p jde, e ani po 1000 stran ch autor nedok zal pln po e it v echny voln konce.

 3. says:

  Recenze na blogu Recenze na blogu

 4. says:

  Nebyla to moje krevn skupina, tak e se mi to h e hodnot Na m p ern dlouh story arc, kter jsem, p izn m se, nedok zala sledovat a sti textu jsem p eskakovala Nijak m ani neoslovuje t ma v lky a seversk mytologie My lenka je spletit a zaj mav , jen e m prost nedok zala udr et C t m se jako hrdina, e jsem se t m fasciklem prohryzala To v e.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *