Kalenderiye➿ [Download] ➽ Kalenderiye By Gürsel Korat ➵ – E17streets4all.co.uk Neden ya ad klar n anlamaya al an adam nsana dokunan maharetli bir anlat m ve kederli bir mizahla resmedilen kibirli, kibrinden pi man olan erkekler ve sadakatsiz hayalleriyle kad nlar taat ve isyan a Neden ya ad klar n anlamaya al an adam nsana dokunan maharetli bir anlat m ve kederli bir mizahla resmedilen kibirli, kibrinden pi man olan erkekler ve sadakatsiz hayalleriyle kad nlar taat ve isyan anlatan, zaman arayan, Kalenderileri konu turan bir Anadolu roman pek kadar yumu ak ve ipek kadar g l undan dirim b yle Sin ih v z lt s ar n nkinden incedir Bebenih sesi anadan, avrad h sesi herifden Bir farenih kemiri ine bak, bir de in ihkine Bundan uha var r m ki, g de iriyise hareket yava d r Hareket yava sa zaman da yava d r Ya Allah h zaman Kalenderiye, ayr d nemde ge iyor, her biri er g nde ya anan b l mden olu uyor nsani zaaflar , a rma ve irkilme hissiyat n , hakikati ararken l m n k y lar nda dola an insanlar , iyili i ve utanmay hat rlat yor G rsel Korat, Zaman Yeli ve G vercine A t romanlar nda oldu u gibi yine bir Kapadokya hik yesi anlat yor zg n deyi , mecaz ve leh eler kullanan Korat, memleket edebiyat n n zg n sesli bir anlat c s olarak yazarl k yolculu unu s rd r yorKalenderiye, G rsel Korat tan bug ne ve yar na seslenen bir roman y l nda ilk defa verilen Notre Dame de Sion Edebiyat d l ne lay k g r lm t r.Kalenderiye

G rsel Korat, ta do du ocuklu u ve ilkgen li i Kayseri de ge ti Y ksek renimini Ankara niversitesi nde tamamlad e itli gazete ve dergilerde yaz lar yay mlad Baz film projelerinde senarist olarak yer ald , e itli niversitelerde dersler verdi.

Paperback Á Kalenderiye PDF/EPUB ò
  If you re looking for a CBR and CBZ reader edebiyat n n zg n sesli bir anlat c s olarak yazarl k yolculu unu s rd r yorKalenderiye, G rsel Korat tan bug ne ve yar na seslenen bir roman y l nda ilk defa verilen Notre Dame de Sion Edebiyat d l ne lay k g r lm t r."/>
 • Paperback
 • 231 pages
 • Kalenderiye
 • Gürsel Korat
 • Turkish
 • 01 January 2018

10 thoughts on “Kalenderiye

 1. says:

  Kitap bitti ama ben de bittim son b l m okurken ay g zlerim kt yerinden Serinin en g zel kitab buydu bence G rsel bey in oya gibi i ledi i bir kitap Naif ve sessiz Asl nda bu seriyi okurken yazar n nas l geli ti ini de g rebiliyoruz, sonu ta lemenin ilk kitab beyefendinin de yay nlanan ilk kitab Ne de g zel geli tirmi kendini can m ya diyoruz ve yeni kitaplara yelken a yoruz.

 2. says:

  kitapl k kronolojik Kapadokya ser venim maalesef bitti Kurgusal tarihin en ba ar l rneklerini sunuyor G rsel Korat Beklentilerim ve heyecan m bu kitapla da bo a karmad Serinin nc kitab da ilk ikisi gibi muhte em lk kitap Mo ol i gali alt ndaki Anadolu ile ba l yor ve sonuncu kitap ile Osmanl d nemine kadar uzan yor lemeyi kesinlikle s ras yla okumakta fayda var 2 ya da 3 ile ba lay p , bu isim de nereden kt demeyin sonra.

 3. says:

  Hep dinledi im, s ylerken e lik etti im bir t rk y Haydar Haydar ge tim anlamay sars larak hissettim.

 4. says:

  ok be endi im ve sonunun nereye gidece ini tahmin edemedi im bir kitap oldu A k hi beklememe ra men i erisinde b yle bir ey olmas a rtt ve yap lan tan mlar g l msetti Perizad hatun hakl d r Allah n kulu k lesi olunmaz Onunla arkada olmak gerek. Bir ay inine girsen, n n karanl k ard n k olsa, k lgen duvara vurma m Sanma ki o sadece bir k lgedir K lgeye bir sor, sen asl n bildin mi E er bir k lge asl n g rse hayran olma m Ey insan, Allah n k lgesi de il misin D n bir b ok be endi im ve sonunun nereye gidece ini tahmin edemedi im bir kitap oldu A k hi beklememe ra men i erisinde b yle bir ey olmas a rtt ve yap lan tan mlar g l msetti Perizad hatun hakl d r Allah n kulu k lesi olunmaz Onunla arkada olmak gerek. Bir ay inine girsen, n n karanl k ard n k olsa, k lgen duvara vurma m Sanma ki o sadece bir k lgedir K lgeye bir sor, sen asl n bildin mi E er bir k lge asl n g rse hayran olma m Ey insan, Allah n k lgesi de il misin D n bir bak zat na, hangi k n ndesin Sen asl n bilmezisen, as l seni ne bils n Boynundaki madaliyonda matayotis matayotiton ta pan mayotis yaz s ta r, her daim bu s z s ylerdi sa efendimizin lisan ndan gelen bu deyi , Yalan d nyada ne var ise bo adur dimek olurudu Bu madaliyonun arka taraf nda Arabi hurafat nan, A k imi her ne var alemde yazar, Yosif, manast rda durdu u demde madaliyonu asla ters d ndermezidi Olmaz R yet zuhur yiridir Zaman yokdur Zuhur idenner hep ayn zaman ya ar ren s r didikleri budur Adem bizik, Ali bizik, madem ki bu isimler var, ge mi diyin bir iy de yok, hep imdide duruyok Ali lmedi, hemi de do mad , her iy imdi didi imiz sonu yok iyde sakl Ali benim, Ali sensin Ben Allah m, Allah sensin Allah n sevgili kullar na bir bak didi, anler hemi padi ah, hemi vezir, hemi molla hemi H z r lerinde bir dene avrat yok Avrad iytan say p, an koyup getm ler Avrad n govdesini de, akl n da, ruhunu da bir k n n i ine sarm lar, y z n a mak yasat r, g z n devirmek g naft r dimi ler, geriye de k n n i indekini yagma iden iytan galm Agnad m ben bu d zeni Allah kimse ana dirim ki, bol zamandan gayr Perizad diyin bir kulu yok Zati Allah n kulu k lesi olunur mu, benim bildi im Allah nan arkada olmak gerek Do ru a kta a rba l l k olar Z rzop a k can s kar, ka gun a k can yakar ok ate li olanlarda ayrangon ll bir e ni vardur, serinkanl durannarda da kibir

 5. says:

  im rpererek elimi Perizad n elinin sd ne godum Y z me bakd , beni bir ba ka t rl sevdi ini a namak zor olmad Sevmek nas l bir iy idi, ah m sen kerem iyle, sevmek sevilmeyi istemek idi amma sevmek b r yandan da yal n z gendinin sevdi ini bilmek idi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *